Vil du vite mer om hvordan du kan nyttiggjøre deg NorCRIN eller har idéer til videre utvikling av NorCRIN, bør du melde deg på vårt brukermøte som avholdes på Bikuben kurs- og konferansesenter ved Haukeland universitetssjukehus, 4. mai 2022 kl. 11-16. Målgruppe for møtet er kliniske forskere, forskningsadministrativt personell og ledere i sykehusene og i organisasjoner som finansierer kliniske forskning, og andre som er opptatt av styrking av klinisk forskning i Norge.

Møtet er gratis, men på grunn av enkel servering, ønsker vi at du registrerer deg til møtet via denne lenken. Påmeldingsfrist er onsdag 20. april 2022.

Hovedtema for møtet er brukermedvirkning i kliniske studier, se program.

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge. Partnere i NorCRIN er landets 6 universitetssykehus; Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Stavanger universitetssjukehus HF, Haukeland universitetssjukehus HF, St. Olavs hospital HF og Universitetssykehuset i Nord-Norge HF.  Sekretariatet for NorCRIN er lagt til Haukeland universitetssjukehus, og leder for styret i NorCRIN er Kristin Bjordal, leder for regional forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus HF.

Vårt motto er «Mer forskning, bedre kvalitet og mindre administrasjon».

NorCRIN utvikler bl.a. standardiserte prosedyrer og kurs som nasjonale prosedyrer for klinisk forskning, standardiserte Good Clinical Practice (GCP)-kurs, nasjonalt kurs i studiesykepleie og statistikk og koordinering av monitoreringstjenester. Vi samarbeider tett med industrien for å tilrettelegge for kliniske studier og dele beste praksis. For mer informasjon sjekk ut vår hjemmeside www.norcrin.no

Gjennom NorCRIN-samarbeidet forventes følgende resultater:

  • Flere forskerinitierte kliniske studier
  • Flere store tverregionale kliniske studier
  • Flere pasienter deltar i kliniske studier
  • Deltakelse i flere internasjonale (nordiske/EU) studier
  • Flere industrifinansierte studier
  • Økt omfang av og gjennomføringshastighet på kliniske studier
  • Økt grunnlag for forskningsbasert klinisk praksis

For praktiske spørsmål rundt arrangementet ta kontakt med Marianne Saugestad på telefon 99 27 93 66 eller send e-post til NorCRIN@helse-bergen.no.