NorCRIN bidrar i WHO-arbeid om kliniske studier

Verdens helseorganisasjon (WHO) vedtok i mai 2022 en resolusjon (WHA 75.8) for å styrke kvalitet og koordinering av kliniske studier globalt: Strengthening clinical trials to provide high-quality evidence on health interventions and to improve research quality and coordination (who.int).

Norske helsemyndigheter var aktive med innspill til resolusjonen, og det er ingen tilfeldighet at resolusjonen har likhetstrekk med Nasjonal handlingsplanen for kliniske studier 2021 – 2025 v/Helse- og omsorgsdepartementet: 207035_kliniske_studier_k6_b.pdf (regjeringen.no). Norske helsemyndigheter og NorCRIN deltar i konsultasjonsmøter i regi av WHO for å bidra til implementering av resolusjonen.

WHO-sekretariatet har etablert en fin hjemmeside for å samle all relevant informasjon og vise utviklingen i arbeidet med resolusjon WHA 75.8: Implementation of the resolution on clinical trials (who.int)

Info-møte om europeiske forskningsstrukturar i Bergen

5. januar arrangerte Helse Bergen og Universitetet i Bergen eit informasjonsmøte om europeiske forskingsinfrastrukturar. Målet var å hjelpe forskarar med å navigere i landskapet av støttestrukturar og forskingsnettverk, og til å sjå korleis dette kan hjelpe dei og deira forsking.

Bakgrunnen for dette møtet er at Noreg er medlem av alle dei tre partane, NorCRIN/ECRIN, EATRIS og BBMRI  som utgjer EU-AMRI alliansen for medisinske forskningsinfrastrukturar i Europa. Formålet med EU-AMRI er å knytte saman desse infrastrukturane, slik at vi kan jobbe parallelt og gi eit komplimentært tilbod innan heile det biomedisinske forskningsfeltet, og støtte utviklinga av nye behandlingar.

NorCRIN/ECRIN, ved EuCo Sigrun Hjelle, dekker kliniske studier; EATRIS er nettverk for translasjonell forsking  medan BBMRI er nettverk for biobanking. I tillegg var også Elixir, som er eit europeisk nettverk for biomedisinsk data, invitert til å delta. Lenke til info og program

I for- og etterkant av møtet var representantane for dei ulike strukturane tilgjengelege for 1:1 samtaler med forskerar for å diskutere deira prosjekt. For å drive forsking må ein ha finansieringa på plass, så fleire kommande finaniseringsmoglegheiter blei også presentert, før møtet blei avslutta med Samantha Scarlett som ga gode råd om korleis ein kan auke kjangsane sine ved neste søknadsrunde.

Infomøtet hadde eit svært godt oppmøte, og vi fekk tilbakemelding om at dette var særs nytting å høyre om. Det planleggast tilsvarande møter i Oslo i løpet av våren.

NorCRIN er opptatt av at forskarar ved alle helseforetaka skal få informasjon om tenestane NorCRIN og ECRIN kan bistå med både i nasjonale og internasjonale studiear, og vil hjelpe til med lokal informasjonsspreiing.

NorCRIN Brukerundersøkelse 2023

NorCRIN Brukerundersøkelse sendes ut 30. januar. Vi ønsker å få inn mange svar og da trenger vi hjelp av så mange som mulig til å distribuere den videre til kolleger, ledere, forskere og samarbeidspartnere til NorCRIN!