Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at kliniske studier på covid-19-pasienter skal samordnes på tvers av de regionale helseforetakene. Det er derfor gledelig at Helse Midt-Norge i tett samarbeid med NorCRIN-sekretariatet og Oslo universitetssykehus på rekordtid har skaffet til veie en landsoversikt over alle pågående og planlagte kliniske studier på covid-19-pasienter.

I enhver krise er behovet for kommunikasjon og samordning av avgjørende betydning. Nasjonale og regionale beredskapsplaner for pandemisk influensa påpeker viktigheten av fortløpende kunnskapsbasert og samordnet informasjon for å redusere de negative helse- og samfunnsmessige konsekvensene av en pandemi.

Når det gjelder studier som foregår i Norge er det et behov for å samordne forskning på tvers av helseforetakene. Formålet er å sørge for godt samarbeid og koordinering mellom studiestedene. Dette vil gi mulighet for inklusjon av pasienter på tvers av helseregionene, og også fra mindre foretak når det er aktuelt. Følg lenken for fullstendig oversikt over covid-19-studier. Forskere som ser at samarbeid med prosjekter på den publiserte listen kan gi merverdi, bes ta kontakt direkte med prosjektleder.