Avtaler

SOP Samarbeidsavtaler, informasjonsrutiner og delegering av oppgaver

Det er viktig å klargjøre oppgavefordelingen i studien og denne må formaliseres.

Under er ulike maler:

Intern avtalemal til bruk for avtaler mellom ulike enheter innen samme juridiske enhet

Avtalemal multisenterstudie/Template Study Agreement Multicenter Study til bruk for avtaler mellom sponsorinstitusjon og deltagende sentra. Den engelske versjonen er ment til bruk i internasjonale studier. Det er lurt å ha et vedlegg som klart beskriver hvem som skal utføre de ulike oppgavene. NorCRIN jobber med en mal for dette som vil bli publisert i løpet av 2019.

Apotekene bruker gjerne egne avtalemaler. Hvis ikke, kan Samarbeidsavtale apotek og Økonomisk avtale apotek benyttes.

Mal Avtale med forskningsstøtte