Avtaler i planleggingsfasen

SOP Samarbeidsavtaler, informasjonsrutiner og delegering av oppgaver

Det er viktig å klargjøre oppgavefordelingen i studien og denne må formaliseres i henhold til foretakets retningslinjer.

Under er ulike maler:

Avtale med forskningsstøtte. Sykehusene tilbyr ulik grad av forskningsstøtte. UNN, HUS, St.Olav og OUS har i tillegg et ansvar for å gi støtte i sine respektive helseregioner. Her vil også leveransene kunne variere noe, men de fleste kan tilby monitorering og datahåndtering. Noen kan i tillegg tilby statistikk, hjelp med søknader til myndigheter, helseøkonomi m.m.

Avtale med andre interne serviceavdelinger gjøres i henhold til sykehusenes egne rutiner.

Mal avtale multisenterstudie/Template Study Agreement Multicenter Study til bruk for avtaler mellom sponsorinstitusjon og deltagende sentra. Den engelske versjonen er ment til bruk i internasjonale studier. Det er lurt å ha et vedlegg som klart beskriver hvem som skal utføre de ulike oppgavene. NorCRIN jobber med en mal for dette som vil bli publisert senere.

Apotekene bruker gjerne egne avtalemaler. Hvis ikke, kan Samarbeidsavtale apotek og Økonomisk avtale apotek benyttes.