Avtaler

SOP Samarbeidsavtaler, informasjonsrutiner og delegering av oppgaver

Det er viktig å klargjøre oppgavefordelingen i studien og denne må formaliseres.

Under er ulike maler:

Intern avtalemal til bruk for avtaler mellom ulike enheter innen samme juridiske enhet

Avtalemal multisenterstudie/Template Study Agreement Multicenter Study til bruk for avtaler mellom sponsorinstitusjon og deltagende sentra. Den engelske versjonen er ment til bruk i internasjonale studier. Det er lurt å ha et vedlegg som klart beskriver hvem som skal utføre de ulike oppgavene. NorCRIN jobber med en mal for dette som vil bli publisert senere.

Apotekene bruker gjerne egne avtalemaler. Hvis ikke, kan Samarbeidsavtale apotek og Økonomisk avtale apotek benyttes.

Mal Avtale med forskningsstøtte