NorCRIN har helt siden etableringen i 2012 bidratt til at forskere skal være godt rustet til å utføre behandlingsstudier av høy kvalitet til nytte for pasienter.

Samarbeidet mellom industri og kliniske miljø

Året 2021 vil gi et ytterligere løft for å øke andel med gode behandlingsstudier. Første steg har vært ferdigstilling av rapporten ledet av Helse Midt-Norge med tittelen «Nasjonal infrastruktur for kliniske studier- tettere kobling til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell» der NorCRIN vil få en sentral rolle. Rapporten er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet» som nå jobber med ferdigstilling av Handlingsplan for kliniske studier. Etablering av NorTrial via øremerkede midler på statsbudsjettet vil øke muligheten for å nå målsetningen om flere kliniske behandlingsstudier initiert av henholdsvis det offentlige og industri. Handlingsplan for kliniske studier vil også være førende for den praktiske utformingen av arbeidspakken i NorCRIN som vil forbedre samarbeidet mellom industri og akademia både når det gjelder studier med legemidler og medisinsk utstyr.

Økt fokus på pragmatiske studier og brukermedvirkning

Ryggraden i det nasjonale forskningsinfrastrukturen NorCRIN har vært samarbeid om oppdaterte prosedyrer og delekultur av beste praksis. I 2021 vil det bli økt fokus på gjennomføring av såkalte «pragmatiske studier» som favner bredt uten rigide inklusjon- og eksklusjonskriterier og med direkte betydning for behandling av pasientene og med stor nytte for beslutningstakere. Det vil i denne arbeidspakken også lages retningslinjer for forskere om hvordan helseregistre bedre kan utnyttes til randomiserte studier.

Brukermedvirkning i alle faser av kliniske behandlingsstudier er tema for en annen ny arbeidspakke i NorCRIN i kommende 5-års periode. Innledningsvis vil man kartlegge hvordan forskere fram til nå har praktisert brukermedvirkning, og deretter utarbeide prosedyrer for brukermedvirkning.

Økt synliggjøring av NorCRIN

En nylig gjennomført brukerundersøkelse avdekker et kontinuerlig behov for at NorCRIN trenger å bli mer kjent for forskere både nasjonalt- og internasjonalt. Flere tiltak er planlagt for økt synliggjøring, blant annet vil NorCRINs hjemmeside bli tilgjengelig på engelsk og det vil bli ferdigstilt en film i 2021 med formål å gjøre brukerne våre oppmerksom på oss.
Med dette ønskes forskere, NorCRIN partnere og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år.

lett, natt, blomst, sparkler, Brann, jul, fyrverkeri, gnister, begivenhet, nyttårsaften, Stellina

Illustrasjonsfoto: colourbox.com