Forskningsnettverk av avgjørende betydning for hurtig igangsettelse av covid-19-studier på pasienter

Et unikt samarbeid mellom landets helseregioner har bidratt til rekordrask oppstart av kliniske studier på covid-19 pasienter. – Dette er historieskriving! Norge er i tet med å inkludere pasienter, og ved St. Olavs hospital har de første pasientene nå fått utprøvende behandling i internasjonal studie.

Et forskningsnettverk bestående av alle universitetssykehus i Norge bidro sterkt til rekordrask oppstart av World Health Organization (WHO) sin Solidarity covid-19-studie i løpet av kun tre uker. Partnere i den nasjonale forskningsinfrastrukturen NorCRIN har dermed vært viktig for at Norge er i front hva angår klinisk forskning på covid-19-pasienter. NorCRINs partnere bistår med kvalitetssikring av denne WHO-studien som involverer nærmere 30 sykehus rundt om i landet. Etter oppdrag fra Helsedirektoratet har Helse Midt-Norge RHF i samarbeid med NorCRIN også samordnet og lagt til rette for koordinering av alle kliniske covid-19-studier i Norge. På rekordtid er det laget en landsoversikt over alle pågående og planlagte kliniske studier på covid-19-pasienter.
Denne listen omfatter pr. i dag 75 studier, og den oppdateres kontinuerlig. Formålet er å sørge for godt samarbeid og koordinering mellom studiestedene, noe som vil kunne gi større pasientgrupper og dermed sikrere resultater. I tillegg gir det mulighet for inklusjon av pasienter på tvers av helseregionene, slik WHO’s Solidarity-studie er et eksempel på, sier professor Knut Hagen som er prosjektleder i NorCRIN.

Forskning på pasienter er til enhver tid viktig for utvikling av nye legemidler, anvendelse av ny teknologi i medisinsk utstyr og forbedring av kliniske prosedyrer. Dette er forskning som tar lang tid, og særlig for legemidler forutgås den av lange prosesser med laboratorieforsøk og studier på dyr.
Man regner ofte med at det kan ta 10-15 år fra en forsker får en ide om et nytt legemiddel til det blir tilgjengelig for pasienter, sier Sigrun K. Sæther som er sekretariatsleder i NorCRIN. Hun understreker også at kliniske studier kan betraktes som et tillegg til gjeldende behandlingstilbud, og kan gi pasienter mulighet for å motta behandling som foreløpig ikke er tilgjengelig i Norge. Dette kan være av avgjørende verdi i kampen mot covid-19 hvor vi mangler effektiv behandling. Også for utvikling av en effektiv vaksine mot sykdommen vil klinisk forskning være sentralt.

I ekstraordinære korona-tider, hvor tidspresset er betydelig, blir det særlig tydelig at det er viktig å ha effektive nasjonale forskningsstøttenettverk som kan bistå forskere, og være leverandør av prosedyrer og maler for klinisk forskning. Dette er verktøy som har nasjonale og internasjonale regelverk innbakt, og som har blitt til som følge av grundige prosesser med kompetente fagmiljø. I sum bidrar NorCRIN gjennom dette til å styrke kompetansen til forskere og støttepersonell, og gjøre dem i stand til å gjennomføre studier av høy kvalitet på en effektiv måte.
Sammen med opprettelsen av hurtig behandling og godkjenning av studier hos legemiddelmyndigheter og etiske kontrollorganer kan denne type nasjonale nettverk i Norge eller andre land være avgjørende for at man kanskje kan forvente at en covid-19-vaksine er tilgjengelig innen 1-2 år, sier Hagen og Sæther.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
• Professor og prosjektleder i NorCRIN Knut Hagen, St. Olavs Hospital,
mobil: 954 01 579, e-post: knut.hagen@stolav.no
• Sekretariatsleder i NorCRIN Sigrun K. Sæther, St. Olavs Hospital,
mobil: 920 47 825, e-post: sigrun.kristine.sether@stolav.no

Fakta:
NorCRIN har som formål å styrke og forenkle samarbeid innen klinisk forskning i Norge, og er en nasjonal forskningsinfrastruktur etablert i 2012 på oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet (HOD). Alle landets 6 universitetssykehus er partnere, og sekretariatet er lokalisert ved St. Olavs hospital i Trondheim. I forbindelse med det pågående koronautbruddet fikk Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å samordne kliniske studier, og NorCRIN- sekretariatet opprettet før påske en oversikt over alle kliniske covid-19-studier i Norge. Denne listen inkluderer pr. i dag 75 studier, og studieoversikten har dannet grunnlaget for et unikt samarbeid mellom helseregionene. Dette var blant annet en forutsetning for rekordhurtig oppstart av WHO-studien Solidarity i Norge, hvor også nå de første pasientene er inkludert ved St. Olavs hospital.