Generelt

Det er gitt en oversikt over definisjoner og forkortelser i SOP Definisjoner.

Oversikt over lovverk er gitt i SOP Referansedokument

Spesielle hensyn ved utprøving av avansert legemiddelbehandling (vevsterapi, somatisk celleterapi og genterapi) er beskrevet i SOP Clinical Trials of Advanced Therapy Medicinal Products. Dette kommer i tillegg til kravene beskrevet under.

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra alle 6 NorCRIN-partnerne (universitetssykehusene) har laget en prosedyre for tidligfaseenheter, se SOP First in Human and Early Phase Clinical Trial. Den beskriver ansvar og oppgaver tidligfaseenhetene skal følge, og gjelder uavhengig av om sponsor er en kommersiell aktør eller ikke.