Prising av monitoreringstjenester ved forskningsstøtteenhetene

For tverregionale studier anbefales det at monitorering av en studie fordeles på forskningsstøtteenhetene ved Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital/NTNU, Universitetssykehuset Nord-Norge og Oslo universitetssykehus. For komplekse studier med få pasienter kan det være aktuelt å begrense antall monitorer.

Prisene er basert på en timepris på 880 NOK (sist oppdatert 01.01.2023). Timesprisen justeres i henhold til konsumprisindeksen (KPI) hvert år. Prisene må anses som veiledende, og kan variere fra studie til studie avhengig av studiens kompleksitet. Medgått tid vil bli fakturert.

Kostnader forbundet med monitorering:

TjenestePrisEnhetRamme
Les protokoll5280,-pr. monitor
Utarbeide en monitoreringsplan i samarbeid med nasjonal koordinerende utprøver (NKU*) /prosjektleder5280,-pr. prosjekt
Reiseutgifter inkl. diett pr. reiseEtter Statens reiseregulativ
Initieringsbesøk9240,-pr. senterPrisen inkl. for- og etterarbeid. Tid og utgifter til ev. reise kommer i tillegg.
Monitoreringsbesøk13200,-pr. gangPrisen inkl. for- og etterarbeid, 1 dag på senteret. Tid og utgifter til ev. reise kommer i tillegg.
Lage studieperm, ev. apotekperm1760,-pr. permUtføres kun av Haukeland og St. Olav
Lead monitor I Norge 10560,-pr. årInkluderer opplæring i monitoreringsplan, møter og kommunikasjon underveis i studien.
Lead monitor i internasjonale studier10560,-pr. årInkluderer deltagelse på internasjonale oppstartsmøter, opplæring i monitoreringsplan og svare ut henvendelser knyttet til monitorering.

*NKU: Nasjonal koordinerende utprøver
Det belastes også for reisetid dersom denne går utover vanlig arbeidsdag (7,5 timer).

Følgende oppgaver tilbys gratis:

TjenesteFor hvemRamme
Generell rådgivning vedr. GCP, protokollskriving, monitorering o.l.For NKU/prosjektlederOpptil 30 timer
Utarbeide kostnadsestimatFor NKU/prosjektleder
Utarbeide en samarbeidsavtale inkl. budsjettHovedutprøver(e) i egen helseregion
Deltagelse på oppstartsmøte ev. inkl. presentasjon av monitoreringen, ev. andre studiemøterFor NKU/prosjektleder, ev. utenlandsk sponsorInntil 1 møte pr. år. Ev. reisekostnader må dekkes av prosjektet.
Fasilitere en risikovurdering av studien og skrive oppsummering For NKU/prosjektlederEn gang i løpet av planleggingsfasen av studien.