Om oss

NorCRIN har som mål å tilby forskningstøtte innenfor et bredt spekter av kliniske studier, fra biomedisin til utprøving av nye legemidler.

NorCRIN ønsker å videreutvikle og styrke det nasjonale forskningsinfrastrukturnettverket. Hensikten er å tilrettelegge for klinisk forskning ved å gi støtte til denne forskningens mange komplekse elementer som forsøksdesign, søknadsprosess, gjennomføring og rapportering på GCP (Good Clinical Practice). Nøkkelen er styrking og forenkling av samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge.

NorCRIN er den norske delen av et større europeisk forskningsnettverk, ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network).

Initiativet til opprettelse av NorCRIN ble tatt av Helse-og omsorgsdepartementet (HOD), og ansvar for koordinering og drift av nettverket er lagt til St.Olavs Hospital. NorCRIN ble tildelt 50 millioner kroner som nasjonal forskningsinfrastruktur i 2015-2020.

Med etablering av NorCRIN forventer vi følgende resultat i Norge:

 • Flere nasjonale, forskerinitierte kliniske studier
 • Flere industrifinansierte studier i Norge
 • Større deltakelse i internasjonale (nordiske/EU) studier
 • Økt gjennomføringshastighet på kliniske studier
 • Økt grunnlag for forskningsbasert medisinsk praksis

Prosjektorganisering:

NorCRIN er organisert i delprosjekter (arbeidspakker), hvor alle samarbeidspartnerene er delaktige.

I kommende femårsperiode skal vi blant annet:

 • harmonisere nasjonale prosedyrer for utprøving av legemidler til ny europeisk forordning
 • standardisere og  harmonisere monitorering i Norge
 • standardisere GCP-kurs
 • etablere samarbeid mellom forskere og industri
 • kvalitetssikre eCRF systemer
 • utarbeide prosedyrer for ikke-farmakologiske intervensjonsstudier
 • kartlegge tidligfaseenheter i Norge

Våre samarbeidspartnere er St. Olavs Hospital (St. Olav), Oslo Universitetssykehus (OUS), Stavanger Universitetssykehus (SUS), Akershus Universitetssykehus (Ahus), Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) og Haukeland Universitetssykehus (HUS).

Sekretariatet ligger ved St. Olavs Hospital og består av: Prosjektleder Gunnar Morken, NorCRIN nettverkskoordinator Sigrun K. Sæther og ECRIN korrespondent Valentina C. Iversen.

NorCRIN styret ledes av Kristin Bjordal ved Oslo universitetssykehus med Camilla Tøndel ved Haukeland universitetssjukehus som nestleder.

NorCRIN arbeidsutvalg består av styreleder Kristin Bjordal, nestleder Camilla Tøndel, prosjektleder Gunnar Morken og nettverkskoordinator Sigrun K. Sæther.