Pasientreiser

Pasienter som deltar i kliniske studier kan få dekket reiseutgifter. Forutsetningen er at det er snakk om en klinisk studie som er godkjent i helseforetaket. Den kliniske studien regnes da som behandling, og reiseutgifter dekkes etter gjeldende regler. Krav må fremmes innen 6 måneder og minimumsbeløp for utbetaling er kr 100. Ved flere mindre beløp kan disse samles sammen dersom pasienten har rett til å få dekket flere utgifter innen 6 mnd. Dersom summen av utgiftene utgjør minst kr 100, kan beløpene kreves utbetalt under ett.

Les mer om Pasientreiser på nettsidene til helsenorge.no (https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser)

Det må påregnes egenandel ved reiseutgifter. Ved hver enkelt reise vil egenandelen være 149 kr hver vei. Dersom pasienten benytter retten til fritt sykehusvalg utenfor egen boregion vil egenandelen være på kr 400 hver vei. Pasienten skal likevel bare betale egenandel på kr 149 hver vei, hvis helsetjenesten gis på det nærmeste stedet den kan gis, eller det regionale helseforetaket ikke tilbyr helsehjelpen i pasientens bostedsregion.

Unntak for egenandel gjelder  

  1. for ledsager
  2. for barn under 16 år
  3. ved reise for å undersøke eller behandle yrkesskade eller krigsskade
  4. ved reise for å undersøke, behandle og kontrollere en allmennfarlig smittsom sykdom
  5. ved reise for å legges inn i tvungent psykisk helsevern
  6. ved reise for tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon
  7. ved pårørendes reise til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom som oppfyller vilkårene i pasientreiseforskriftens § 19 bokstav b
  8. ved reise for donor ved transplantasjon
  9. ved overføring mellom institusjoner innad i et helseforetak
  10. ved reise for å delta ved behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd i primærnemnd eller sentral klagenemnd.