Prising av monitorerings-tjenester

Prising av monitoreringstjenester ved forskningsstøtteenhetene

For tverregionale studier anbefales det at monitorering av en studie fordeles på forskningsstøtteenhetene Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs Hospital/NTNU, Universitetssykehus i Nord-Norge og Oslo universitetssykehus. For komplekse studier med få pasienter kan det være aktuelt å begrense antall monitorer.

Prisene er basert på en timepris på 780 NOK (sist oppdatert 07.12.2018). Timesprisen justeres i henhold til konsumindeksprisen (KPI) hvert år. Prisene må anses som veiledende, og kan variere fra studie til studie avhengig av studiens kompleksitet.

Kostnader forbundet med monitorering:

Oppgave

Pris (NOK)

Enhet

Ramme

Lese protokoll 4680 Pr. monitor  
Fasilitere en risikovurdering av studien og skrive oppsummering 3120 Pr. prosjekt  
Utarbeide en monitoreringsplan i samarbeid med nasjonal koordinerende utprøver (NKU*)/prosjektleder 4680 Pr. prosjekt   
Initieringsbesøk 8190 Pr. senter Prisen inkl. for- og etterarbeid. Tid og utgifter til ev. reise kommer i tillegg.
Monitoreringsbesøk inkl. avslutningsbesøk 11700 Pr. gang Prisen inkl. for- og etterarbeid. Tid og utgifter til ev. reise kommer i tillegg.
Lage studieperm, ev. apotekperm 1560 Pr. perm Gjøres bare av Haukeland og St.Olav
Reiseutgifter inkl. diett   Pr. reise Etter Statens reiseregulativ

Det belastes også for reisetid dersom denne går utover vanlig arbeidsdag (7,5 timer).

Følgende oppgaver tilbys gratis:

Oppgave

For hvem

Ramme

Generell rådgivning vedr. GCP, protokollskriving, monitorering o.l. For NKU/prosjektleder Opptil 30 timer
Utarbeide kostnadsestimat For NKU/prosjektleder  
Utarbeide en samarbeidsavtale inkl. budsjett Hovedutprøver(e) (HU**) i egen helseregion  
Deltagelse på oppstartsmøte ev. inkl. presentasjon av monitoreringen, ev. andre studiemøter For NKU/prosjektleder, ev. utenlandsk sponsor Inntil 1 møte pr. år. Ev. reisekostnader må dekkes av prosjektet.

*NKU: Nasjonal koordinerende utprøver                           **HU: Hovedutprøver