Kliniske intervensjonsstudier

NorCRIN samarbeidspartnere gir støtte og rådgiving til kliniske intervensjonsstudier.

Prioritering av prosjekter som får støtte av NorCRIN:

  • Prosjektet må ha samarbeidspartnere fra to eller flere helseregioner.
  • Prosjektet kan være del av et større prosjekt, gjerne internasjonalt.
  • Det må fremgå at prosjektet har tilstrekkelig finansiering og budsjettet må beskrive hvordan prosjektets midler skal fordeles på arbeidsoppgaver og institusjoner.
  • Prosjektledelsen må synliggjøre at det er satt av tilstrekkelige ressurser til infrastruktur i form av for eksempel studiesykepleiere, datainnsamling og registerstøtte.
  • Det skal vedlegges dokumentasjon på at prosjektet er funnet støtteverdig og har fått finansiering etter å ha gjennomgått fagfellevurdering i vitenskapelig komité, for eksempel i forbindelse med søknad til Forskningsrådet, regionale helseforskningsmidler eller andre.
  • Søknaden som vurderingen er basert på skal vedlegges.

Les her om veiledende retningslinjer for prioritering av prosjekter som får støtte av NorCRIN.

Prosjekter som har fått tilbud om bistand fra NorCRIN:

Nasjonale prosjekter

Tverregionale helseforskningsprosjekter

Oversikt over kliniske intervensjonsstudier:

Informasjon om alle kliniske studier kan du finne ved å søke i ClinicalTrials.gov.

Du kan også finne oversikt over kliniske studier i Norge på kliniskestudier.helsenorge.no eller i REKs prosjektregister.