NorCRIN arbeidspakker

NorCRIN er organisert i arbeidspakker (delprosjekter) hvor alle 6 universitetssykehus er delaktige.

Arbeidspakker med finansiering fra Forskningsrådet (NFR) 2020-2025

AP1 Ledelse og koordinering – sekretariatet – har det daglige ansvaret for ledelse og drift av NorCRIN og  ligger ved Haukeland universitetssjukehus.

AP2 Prosedyrer for alle typer invervensjonsstudier (SOP`er)

AP8 Datahåndtering

AP9 Statistikk

AP11 Organisatoriske enheter til støtte for kliniske studier

AP12 Industrisamarbeid

AP13 Pragmatiske studier og registerbaserte kliniske studier

AP14 Brukermedvirkning

Arbeidspakker i drift (egenfinansiert) 2020-2025

AP3 Standardisere og harmonisere monitorering i Norge

AP7 Kartlegge tidligfaseenheter i Norge

Ap10 Nasjonalt kurs for studiesykepleiere

Her kommer etterhvert mer utfyllende informasjon og lenker til mandater.