Prosjektorganisering

NorCRIN er organisert i delprosjekter (arbeidspakker) hvor alle samarbeidspartnerne er delaktige.

I prosjektperioden skal vi blant annet:

  • harmonisere nasjonale prosedyrer for utprøving av legemidler til ny europeisk forordning
  • standardisere og  harmonisere monitorering i Norge
  • standardisere GCP-kurs
  • etablere samarbeid mellom forskere og industri
  • kvalitetssikre eCRF systemer
  • utarbeide prosedyrer for ikke-farmakologiske intervensjonsstudier
  • kartlegge tidligfaseenheter i Norge

Våre samarbeidspartnere er St. Olavs hospital (St. Olav), Oslo universitetssykehus (OUS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Akershus universitetssykehus (Ahus), Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Haukeland universitetssjukehus (HUS).

Sekretariatet har det daglige ansvaret for ledelse og drift av NorCRIN. Sekretariatet ligger ved St. Olavs hospital og består av prosjektleder Gunnar Morken, NorCRIN nettverkskoordinator Sigrun K. Sæther, ECRIN korrespondent og vitenskapelig rådgiver Valentina C. Iversen og økonom Sissel Hovland Nordaune.

NorCRIN styret er det besluttende organet i NorCRIN prosjektet. Styret skal sørge for at de intensjoner og planer som ligger til grunn for prosjektet blir innfridd. NorCRIN styret ledes av Kristin Bjordal ved OUS med Svein Skeie ved SUS som nestleder

NorCRIN arbeidsutvalg (AU) er etablert for å effektivisere arbeidet og beslutningsprosessene i NorCRIN prosjektet. AU består av styreleder Kristin Bjordal, nestleder Svein Skeie, prosjektleder Gunnar Morken og nettverkskoordinator Sigrun K. Sæther.