Rapportering av avvik i løpet av studien

I gjennomføringsfasen av studien må avvikene meldes og håndteres slik det er beskrevet i studiens Protocol Deviation Handling Plan.