Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal vurdere om forskningsprosjekt er etisk forsvarlig å gjennomføre.

Ved all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, menneskelig biologisk materiale eller helseopplysninger, skal det søkes om forhåndsgodkjenning fra REK. Fremleggingsplikten omfatter også pilotstudier og utprøvende behandling. Godkjenning fra REK skal alltid foreligge før prosjektet kan igangsettes.

Fra september 2020 er VHP+ igangsatt som en prøveordning for å øve seg på en samlet vurdering fra etikkkomiteer og legemiddelmyndigheter. Den kan benyttes for klinisk legemiddelutprøvinger som skal gjennomføres i to eller flere land i EU/EØS. Den skal foretrekkes over VHP.