Standardiserte protokoller for biobanker

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehusuniversitetssjukehus, har utviklet standardiserte protokoller for biobank som er aktuelle for pågående og planlagte kliniske covid-19 studier, inklusiv WHO’s Solidarity-studie. Fokus for utvikling av protokollene har vært å ikke ta unødig store prøvevolum av innlagte pasienter, og protokollene inkluderer innsamling av fullblod, serum, EDTA plasma, buffy coat og prøver fra øvre luftveier. Urin og cerebrospinalvæske biobankes dersom dette blir tatt i forbindelse med rutineanalyser. Det er et ønske at protokollene deles nasjonalt for å tilrettelegge for mest mulig standardisert innsamling av biobankprøver i forbindelse med covid-19.