Våre mål

NorCRIN har som mål å tilby forskningstøtte innenfor et bredt spekter av kliniske studier, fra biomedisin til utprøving av nye legemidler.

NorCRIN ønsker å videreutvikle og styrke det nasjonale forskningsinfrastrukturnettverket. Hensikten er å tilrettelegge for klinisk forskning ved å gi støtte til denne forskningens mange komplekse elementer som forsøksdesign, søknadsprosess, gjennomføring og rapportering på GCP (Good Clinical Practice). Nøkkelen er styrking og forenkling av samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge.

NorCRIN er den norske delen av et større europeisk forskningsnettverk, ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network).

Initiativet til opprettelse av NorCRIN ble tatt av Helse-og omsorgsdepartementet (HOD), og ansvar for koordinering og drift av nettverket er lagt til St.Olavs Hospital. NorCRIN ble tildelt 50 millioner kroner som nasjonal forskningsinfrastruktur i 2015-2020.

Med etablering av NorCRIN forventer vi følgende resultat i Norge:

  • Flere nasjonale, forskerinitierte kliniske studier
  • Flere industrifinansierte studier i Norge
  • Større deltakelse i internasjonale (nordiske/EU) studier
  • Økt gjennomføringshastighet på kliniske studier
  • Økt grunnlag for forskningsbasert medisinsk praksis